IloveIndia

Festivals IloveIndia
Mantra is chanted in the praise of Goddess Durga, on Navratri. Explore the article and get the mantras for Navaratri.

Navratri Mantra

Navratri Mantra
Navratri - the nine nights and ten days dedicated to Goddess Durga, accounts for a huge celebration throughout India and devotees belonging to different corners of the country have their unique way of worshipping. According to legends, Goddess Durga is the embodiment of power and strength, created with an amalgamation of supreme powers of Gods to kill Mahishasura, the immensely powerful demon who terrorized innocent people on earth. All the gods seemed powerless and failed to slay Mahishasura. Thus, Goddess Durga was created and after a fierce and long battle, Devi Durga beheaded the demon. The day of her victory is termed as Vijayadashami, Dussehra or Dashain. The nine days before Dussehra is Navratri or Navratra, and this is when the nine forms or incarnations of Devi - Navadurga are worshipped. These nine avatars of Durga are Shailputri, Brahmcharini, Chandraghanta, Kushmanda, Skandmata, Katyaini, Kaalratri, Mahagauri and Siddhatri. Goddess Durga, Goddess Lakshmi and Goddess Saraswati are the three forms of Adi Shakti, the Supreme Being, and during Navratri these three forms are also worshipped on different days. In Hindu Shastra there are different mantras which are dedicated to praise the Goddess. Devotees observe fast during these nine days and chant these mantras to dwell in the blessings of Devi Durga.

Mantras For Navaratri

Ya devi sarva bhutesu, shanti rupena sansitha
Ya devi sarva bhutesu, shakti rupena sansthita
Ya devi sarva bhutesu, matra rupena sansthita
Namastasyai, namastasyai, namastasyai, namo namaha!

Sarva mangala maangalye shive sarvaartha saadhike
Sharanye trayambake Gauri
Narayani namosthute

Namoh devyai mahadevyai shivayai satatam namah
Namah prakrutyai bhadraayai niyataah pranataahsma taam

Annapoorne sadapoorne shankarah praanavallabhe
Njana vairaagya sidhyardham bhikshaam dehi cha parvati

 

The Verses Describing And Praising Devi Durga —Shri Durga Chalisa

 

Namo Namo Durge Sukh karani,
Nirakar hai jyoti tumhari,
Shashi lalat mukh mahavishala,
Roop Matu ko adhika suhave,
Tum sansar shakti laya kina,
Annapurna hui jag pala,
Pralaya kala sab nashan hari,
Shiv yogi tumhre guna gaven,
Roop Saraswati ko tum dhara,
Dharyo roop Narsimha ko amba,
Raksha kari Prahlaad bachayo,
Lakshmi roop dharo jag mahin,
Ksheer sindhu men karat vilasa,
Hingalaja men tumhin Bhavani,
Matangi Dhoomavati Mata,
Shree Bhairav lara jog tarani,
Kehari Vahan soh Bhavani,
Kar men khappar khadag viraje,
Sohe astra aur trishoola,
Nagarkot men tumhi virajat,
Shumbhu Nishumbhu Danuja tum mare,
Mahishasur nripa ati abhimani,
Roop karal Kalika dhara,
Pan garha Santan par jab jab,
Amarpuni aru basava loka,
Jwala men hai jyoti tumhari,
Prem bhakti se Jo yash gave,
Dhyave tumhen jo nar man laee,
Jogi sur-muni kahat pukari,
Shankar Aacharaj tap keenhon,
Nisidin dhyan dharo Shankar ko,
Shakti roop ko maran na payo,
Sharnagat hui keerti bakhani,
Bhayi prasanna Aadi Jagdamba,
Mokon Matu kashta ati ghero,
Aasha trishna nipat sataven,
Shatru nash keeje Maharani,
Karo kripa Hey Matu dayala,
Jab lagi jiyoon daya phal paoon,
Durga Chalisa jo gave,
Namo Namo ambe Dukh harani.
Tihun lok pheli ujayari.
Netra lal bhrikutee vikarala.
Daras karat jan ati sukh pave.
Palan hetu anna dhan dina.
Tumhi adi sundari Bala.
Tum gauri Shiv-Shankar pyari.
Brahma Vishnu tumhen nit dhyaven.
De subuddhi rishi munina ubara.
Pragat bhayin phar kar khamba.
Hiranakush ko swarga pathayo.
Shree Narayan anga samihahin.
Daya Sindhu, deeje man asa.
Mahima amit na jet bakhani.
Bhuvneshwari bagala sukhdata.
Chhinna Bhala bhav dukh nivarani.
Langur Veer Chalat agavani.
Jako dekh kal dan bhaje.
Jase uthata shatru hiya shoola.
Tihun lok men danka bajat.
Rakta-beeja shankhan samhare.
Jehi agha bhar mahi akulani.
Sen Sahita tum tin samhara.
Bhayi sahaya Matu tum tab tab.
Tava Mahirna sab rahen asoka.
Tumhen sada poojen nar nari,
Dukh-daridra nikat nahin ave.
Janam-maran tako chuti jaee.
Jog na ho bin shakti tumhari.
Kam, krodha jeet sab leenhon.
Kahu kal nahini sumiro tum ko.
Shakti gayi tab man pachitayo.
Jai jai jai Jagdamb Bhavani.
Dayi shakti nahin keen vilamba.
Tum bin kaun hare dukh mero.
Moh madadik sab binsaven.
Sumiron ekachita tumhen Bhavani.
Riddhi-Siddhi de karahu nihala.
Tumhro yash men sada sunaoon.
Sab sukh bhog parampad pave.

Mantras For All Nine Days Of The Navratri

Shri Shaila Putri Devi

 • Om Hreem Shri Shailaputri Durgaaye Namaha
 • Om Devi Shailputryai Swaha
 • Vande Vanchhit Laabhaay, Chandrardhkritshekharaam | Vrisharudham Shooldharaam Shailputriim Yashaswinim ||

Shri Brahamacharini Devi

 • Om Hreem Shri Brahamacharini Durgaaye Namaha
 • Om Devi Brahmcharinyai Namah
 • Dadhaanaa Kar Padmaabhyaamakshmala Kamandaloo | Devi Prasidatu Mayi Brahmcharinyanuttamaa

Shri Chandra Ghanta Devi

 • Om Hreem Shri Chandra Ghanta Durgaaye Namaha
 • Om Devi Chandraghantayayi Namah
 • Pindaj Pravaarudh chandkopastrkairyuta | Prasadam Tanute Madhyam Chandraghanteti vishrutaa ||

Shri Kushmanda Devi

 • Om Hreem Shri Kushmanda Durgaaye Namaha
 • Om Devi Kushmandayayi Namah
 • Suraasampoorna Kalasham Rudhiraaplutamev Cha | Dadhaanaa Hastpadmaabhyaam Kushmanda Shubhdaastu Me ||

Shri Skanda Mata Devi (Mother of Skanda/Kumara/Shanmukh/Karthik)

 • Om Hreem Shri Skanda Mata Durgaaye Namaha
 • Om Devi Skandmatayayi Namah
 • Sinhaasangataam Nityam Padmaanchit Kardwayaa | Shubhdaastu Sadaa Devi Skandmata Yashaswini ||

Shri Katyayani Devi

 • Om Hreem Shri Katyayani Durgaaye Namaha
 • Om Devi Katyayanyayi Namah
 • Chandrahaasojjval Karaa Shaardoolvarvaahanaa | Katyayani Shubham Dadyaad Devi Daanavghatini ||

Shri kaalaratri Devi (Shubhamkari)

 • Om Hreem Shri Kaala Ratri Durgaaye Namaha
 • Om Devi Kalratryayi Namah
 • Ekveni Japakarnpoora Nagna Kharaasthita | Lamboshthi Karnika karni Tailaabhyaktshariirini ||
  Vaam Paadollasallohlata Kantakbhushanaa | Bardhan Moordham Dhwajaa Krishnaa Kalratrirbhayankari ||

Shri Maha Gauri Devi

 • Om Hreem Shri Maha Gauri Durgaaye Namaha
 • Om Devi Mahagauryayi Namah
 • Shwete Vrishesamarudha Shwetaambardhara Shuchih | Mahagauri Shubham Dadyanmahadev Pramodadaa ||
 • Sarava Mangala Mangalye Shive Sarvartha Sadhike
  Sharanyei Trymbake Gauri Narayani Namosthute

Shri Siddhidatri Devi

 • Om Hreem Shri Siddhidatri Durgaaye Namaha
 • Om Devi Siddhidatryayi Namah
 • Siddha Gandharva Yakshdyairasurairamarairapi | Sevyamaanaa Sadabhuyaat Siddhida Siddhidayini ||

Mantras Dedicated To Goddess Durga For The First Three Nights Of Navratri

 • Om Dum Durgayaia Namaha

Mantras Dedicated To Goddess Lakshmi For The Second Three Nights Of Navratri

 • Om hrim Mahalakshmyai Namaha

Mantras Dedicated To Goddess Saraswati For The Last Three Nights Of Navratri

 • Om Aim Saraswatyai Namaha

Mantras Dedicated To Goddess Of Knowledge —Saraswati

 • Yaa Kundendu tushaara haara-dhavalaa, Yaa shubhra-vastra'avritaa
  Yaa veena-vara-danda-manditakara, Yaa shweta padma'asana
  Yaa brahma'achyuta shankara prabhritibhir, Devai-sadaa vandita
  Saa Maam Paatu Saraswati Bhagavatee Nihshesha jaadya'apahaa.
  Shuklaam Brahmavichaara Saara paramaam Aadhyaam Jagadvyapinim,
  Veena Pustaka Dhaarineem Abhayadaam Jaadya'andhakaara'apahaam
  Haste Sphaatika Maalikam Vidadhateem Padmasane Sansthitaam
  Vande taam Parmeshwareem Bhagavateem Buddhipradaam Shardam
 • Namastestu Mahamaye
  Shree Pithe Sura Poojite
  Shanka Chakra Gadha Haste
  Maha Lakshmi Namoostute

  Namastestu Garudarudhe
  Kolasura Bhayankari
  Sarva Papa Hare Devi
  Maha Lakshmi Namoostute

  Sarvajne Sarva Varade
  Sarva Dushta Bhayankari
  Sarva Duhkha Hare Devi
  Maha Lakshmi Namoostute

  Siddhi Buddhi Prade Devi
  Bhakti Mukti Pradayini
  Mantra Moorte Sada Devi
  Maha Lakshmi Namoostute

  Adyanta Rahite Devi
  Adi Shakti Maheshwari
  Yogaje Yoga Sambhute
  Maha Lakshmi Namoostute

  Sthula Sukshme Maha Raudre
  Maha Shakti Mahodari
  Maha Papa Hare Devi
  Maha Lakshmi Namoostute

  Padmasana Sthithe Devi
  Parabrahma Swaroopini
  Parameshi Jagan Mata
  Maha Lakshmi Namoostute

  Shwetambara Dhare Devi
  Nanalankara Shobhite
  Jagasthithe Jaganmata
  Maha Lakshmi Namoostute

  Maha Lakshmyashtakam Stotram
  Yah Patheth Bhakti Man Narah
  Sarva Siddhi Mavapnoti
  Rajyam Prapnoti Sarvada

  Eka Kalam Pathennityam
  Maha Papa Vinashanam
  Dwikalam Yah Pathennityam
  Dhana Dhanya Samanvitah

  Trikalam Yah Pathennityam
  Maha Shatru Vinashanam
  Maha Lakshmi Bhavennityam
  Prasanna Varada Shubhah

 • Saraswati Namasthubhyam
  Varade Kamarupini
  Vidhyarambam Karishyami
  Siddhir Bavathume Sadha

 • Shuklaam Brahmvichaar
  Saar Paramaadyaam Jagadvyaapineem Veennaa Pushtak
  Dhaarinneebhamay Daam
  Jaad Yaapandhkaaraapahaam
  Haste Sfatik Maalikaam Vidhateem
  Paramaasane Sansthitaam Vande Taam
  Parameshwareem Bhagwateem Buddhi Pradaam Shaaradaam

 • Om
  Vageeshwaryae Vidmahe Vagwadeenyae
  Dhimahe Tannah Saraswati Prachodayat

 • Saraswati Mahabhage
  Vidye Kamalalochane
  Vishwaroope Vishaalaakshi
  Vidyam dehi namosthuthe

 • Om
  Arham Mukha Kamal Vaasinee
  Paapaatma Kshayam Kaari
  Vad Vad Vaagwaadinee Saraswati
  Aing Hreeng Namah Swaaha

Mantras Dedicated To The Goddess Wealth And Prosperity—Lakshmi

 • Om Shreem Hreem Shreem Kamale Kamalalaye Praseed Praseed
  Om Shreem Hreem Shreem Mahalakshmaye Namah?
 • Om Shree Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dheemahi
  Tanno Lakshmi Prachodayat Om?
 • Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dheemahi
  Tanno Lakshmi Prachodayat
 • Aum Mahalakshmyai Cha Vidmahe Vishnu Patnyai Cha Dheemahi
  Tanno Lakshmi Prachodayat
 • Om Maha Lakshmi Namo Namah
  Om Vishnu Prayayi Namo Namah
  Om Dhan Pradaya Namo Namah
  Om Jishawa Jannanya Namo Namah

Mantras Meant For Different Purposes

Welfare

"Sarv Mangala Mangalye Shive Sarvarth Sadhike
Sharanye Trayambke Gouri Narayani Namostute”

Wealth

"Durge Smrita Harasi Bhitimshesh jantoh
Swasthaih Smritamati Mateev Shubhaam Dadasi
Daridray Duhkh Bhayaharini ka Twadanya
Sarvopakarkaranay Sadadrachitta"

Attraction

"Om Kleeng Gyaninampee Chetansi Devi Bhagwati Hi Saa,
Baladakrishya Mohay Mahamaya Prayachhati"

Troubles

"Sharanagat Deenart Paritranaparayane Sarvsyartihare Devi,
Narayani Namostute"

Power

"Srishtisthiti Vinashaanam Shaktibhute Sanatani
Gunaashraye Gunamaye Narayani Namostute"

Protection

"Shulen Pahino Devi, Pahi Khadagen Chambike
GhantaSwanen Nah ahi, Chapajyanihswanencha"

Health & Fortune

"Dehi Saubhagyamaarogyam Dehi Me Paramam Sukham
Rupam Dehi Jayam Dehi, Yasho Dehi DwikhoJahi"

Overcoming Fear

"Sarvaswarupe Sarveshe Sarvashakti Samanvite
BhayeBhyastrahi No Devi! Durge DeviNamostute"

Destruction of Plague

"Jayanti Mangala Kali, Bhadrakali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Swadha Namoastute Te"

For Suitable Wife

"Patni Manormam Dehi, Manovrittanusarinim Tarineem Durgsansarsaagarasya Kulodbhavaam"

Destroying Sins

"Hinasti Daityatejansi Swanenapurya Ya Jagat Sa Ghanta Patu No devi !
Papebhyo NahSutaniv"

Salvation

"Vidhehi Devi Kalyanam, Vidhehi Parmam Shriyam
Rupam Dehi Jayam Dehi, Yasho Dehi DwishoJahi"

Mantras Devoted To Devi Durga & Her Various Avatars

 • Sharnaagat Deenaart Paritraan Paraayaney, Servasyarti Harey Devi Naaraayani Namostutey
 • Sarvasvaroopey Sarveshey Sarvshakti Samanvietey, Bhayebhyah Traahi No Devi Durge Devi Namostutey
 • Rogaan Shoshaan Pahansitushtarushtatu Kaamaan Saklaan Bhishtaan, Tvaam Aashritaanaam Na Vipannaraanam. Tvaamaashritaahya Shraytaam Prayaanti
 • Sarva Badha Prashmanan Trailokya Syakhileshwari, Evamevmev Tvayaa Kaaryam Sma Dveri Vinaashnam.
  Sarvaa Baadha Vinirumk To Dhan Dhaanya Sutaan Vitah. Manushyo Mat Prasaaden Bhavishyati Na Sansha Yah
 • Yanti Mangalaa Kaali Bhadra Kaali Kapaalinee Durgaa Kshamaa Shivaa Dhaatree Swaahaa Svadhaa Namo Stutey
 • Rakshaansi Yatrogravishaashcha Naaga Yatraarayo Dasyubalaani Yatra |
  Davaanalo Yatra Tathabdhimadhye Tatra Sthita Tvam Paripaasi Vishvam ||
 • Devi Prapannaartihare Praseed Praseed Maatarjgatokhilasya |
  Praseed Vishveshvari Paahi Vishvam Tvameeshwaree Devi Characharasya ||
 • Jayanti Mangla Kaali Bhadrakaali Kapalinee |
  Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Svadha Namostu Te ||
 • Sarvbhoota Yada Devi Swargmuktipradaayinee |
  Tvam Stutaa Stutaye Ka Va Bhavntu Parmoktayah
 • Natebhyah Sarvada Bhaktya Chandike Duritaapahe |
  Roopam Dehi Jayam Dehi Yasho Dehi Dvisho Jahi ||
 • Prantaanaam Praseed Tvam Devi Vishvaartihaarini |
  Trailokyavaasinaameedye Lokaanaam Varda Bhav ||
 • Hinasti Daityatejaansi Svanenaapurya Yaa Jagat |
  Saa Ghanta Paatu No Devi Paapebhyonah Sutaaniv ||
 • Yasyah Prabhavmatulam Bhagavaanananto Brahma Harashch Na Hi Vaqtumalam Balam Ch |
  Saa Chandikaakhiljagatparipaalanaay Naashaay Chashubhabhayasya Matim Karotu ||
 • Devya Yayaa Tatamidam Jagdaatmashaktyaa Nishshesha devgan shaktisamooh moortyaa |
  Taamambikaamakhildev Maharshipoojyaam Bhaktyaa Nataah Sma Vidadhaatu Shubhani Saa Nah ||

Mantra For The Praise The Supreme Being- Adi Shakti

Adi Shakti, Adi Shakti, Adi Shakti, Namo Namo,
Sarab Shakti, Sarab Shakti, Sarab Shakti, Namo Namo,
Prithum Bhagawati, Prithum Bhagawati, Prithum Bhagawati,
Namo Namo,
Kundalini, Mata Shakti, Mata Shakti, Namo, Namo