IloveIndia

Festivals IloveIndia
Chanting Shri Durga Kawach on the festival of Durga Puja is considered auspicious. Learn the Shree Durga Kavach, given in the article.

Durga Kawach

Durga Kawach
Durga Puja is a ceremonious occasion, wherein a number of rituals are performed to please the deity of power and courage - Goddess Durga. On the occasion, the devotees of the Goddess chant mantras and sing bhajans, to praise her. One of the very ancient mantras is Durga Kavach, which is a compilation of special shlokas from the Markandey Purana. A part of Durga Saptashti, the shlokas of Durga Kavach should be pronounced accurately, because it is said that wrong pronunciation decreases the power of the shlokas. Chanting Durga Kawach during the festival is considered auspicious by devotees of Ma Durga. So, this Durga Pooja, chant Shree Durga Kawach and seek the blessings of the deity. Given below is Shri Durga Kavach.

Shri Durga Kavach

Atha DevyaaH Kavacham.h
AUM Asya Shrii Chandii Kavachasya
Brahmaa RishhiH AnushhTup.h ChhandaH Chaamundaa Devataa
Angaanyaa Soktamaataro Biijam.h Digbandha Devataa Stattvam.h
Shri Jagadamba aPriityarthe Saptashatii PaathaaN Gatvena Jape Viniyogah
AUM Namash Chandikaayai

Maarkandeya Uvaacha
AUM YadhgoohyaM Paramam Loke
Sarva Rakshaakaram NRiNaam.h
Yaanna Kasyachidaakhyaatam
Tanme Bruuhi Pitaamaha

Brahmo Vaach
Asti Goohyatamam Vipra
Sarva bhuuto pakaarakam.h
Devyaastu kavacham punyam
takshinashva Mahaamune

Prathamam Shailaputrii cha
DvitiiyaM Brahmachaarinii
Tritiiyam Chandra ghanteti
Kushmaandeti Chaturthakam.h

Panchamam Skandamaateti
Shhashhtham Kaatyaayaniiti cha
Saptamam Kaalaraatriiti
Mahaagauriitichaashhtamam.h

Navamam Siddhidaatrii cha
Navadurgaah Prakiirtitaah
Uktaanyetaani naamaani
brahmanaiva mahaatmanaa

Agninaa Dahyamaanastu
Shatrumadhye Gato RaNe
Vishhame Durgame chaiva
bhayaarh Sharanam Gataah

Na Teshhaa.n Jaayate
KinchidashubhamranasamkaTe
Naapadam Tasya Pashyaami
Shokaduhkhabhayam na hi

Yaistu Bhaktyaa Smritaa Nuunam
Teshhaa.n vRiddhiH Prajaayate
Ye Tvaan Smaranti Deveshi
Rakshase Taanna Samshayah

Pretasamsthaa tu Chaamundaa
Vaaraahii Mahishhaasanaa
Aindrii GajasamaaruuDhaa
Vaishhnavii Garudaasanaa

Maaheshvarii vRishhaaruuDhaa
Kaumaarii Shikhivaahanaa
LakshmiiH Padmaasanaa
Devii Padmahastaa Hari Priyaa

Shvetaruupadharaa Devii
Iishvarii vRishhavaahanaa
Braahmii hamsasamaaruuDhaa
Sarvaabharanabhuushhitaa

Ityetaa Maatarah Sarvaah
Sarvayoga Samanvitaah
Naanaabharanashobhaaghyaa
naanaaratno pashobhitaah

dRitiyante RathamaaruuDhaa
Devyah Krodhasamaakulaah
ShaNkhaM Chakram Gadaa.n
Shakti.n Halamcha Musalaayudhamh

Khetakam Tomaram Chaiva
Parashu.n Paashameva cha
Kuntaayudham TrishuulaM cha
Shaaraamaayudhamuttamam.h

Daityaanaa.n Dehanaashaaya
Bhaktaanaamabhayaaya cha
DhaarayantyaayudhaaniitthaM
Devaanaa.n cha Hitaaya vai

Namaste.astu Mahaaraudre
Mahaaghoraparaakrame
Mahaabale Mahotsaahe
Mahaabhayavinaashini

Traahi maa.n Devi Dushhprekshye
Shatruunaa.n bhayavardhini
Praachyaa.n Rakshatu Maamaindrii
Aagneyyaamagnidevataa

Dakshine.avatu Vaaraahii
nairityaa.n khadgadhaarinii
Pratiichyaa.n Vaarunii Rakshed.h
Vaayavyaa.n mRigavaahinii

Udiichyaa.n Paatu Kaumaarii
Aishaanyaa.n Shuuladhaarinii
Uurdhva.n Brahmaani me Rakshe
dadhastaad.h Vaishhnavii Tathaa

Evam Dasha Disho Rakshechchaamundaa
Shavavaahanaa yaa me
Chaagratah Paatu Vijaya
Paatu pRishhThatah
Ajitaa Vaama Paarshve tu
Dakshine Chaaparaajitaa
Shikhaamudyotinii Rakshedumaa
Muurdhini Vyavasthitaa

Maalaadharii LalaaTe cha
Bhruvau Rakshed.h Yashasvinii
Trinetraa cha Bhruvormadhye
Yamaghantaa cha Naasike

ShaNkhinii chakshushhormadhye
Shrotrayorrdvaavaasinii
Kapolau Kaalikaa Rakshetkarnamuule
tu ShaaNkarii

Naasikaayaa.n Sugandhaa cha
Uttaroshhthe cha Charchikaa
Adhare ChaamRitakalaa
Jihvaayaa.n cha Sarasvatii

Dantaan.h Rakshatu Kaumarii
kanthadeshe tu chandikaa
Ghantikaa.n Chitraghantaa cha
Mahaamaayaa cha Taaluke

Kaamaakshii Chibukam Rakshed.h
Vaacham me SarvamaNgalaa
Griivaayaa.n Bhadrakaalii cha pRishh
Thavamshe Dhanurdharii

Niilagriivaa BahihkanThe
Nalikaa.n Nalakuubarii
Skandhayoh KhaNginii Rakshed.h
Baahuu me Vajradhaarinii

Hastayordandinii Rakshedambikaa
ChaaNguliishhu cha
NakhaaJNchhuuleshvarii
Rakshetkukshaurakshetkuleshvarii

Stanaurakshenmahaadevii
Manahshokavinaashinii
HRidaye Lalitaa Devii
Udare ShuuladhaariNii

Naabhau cha Kaaminii Rakshed.h
GuhyaM Guhyeshvarii tathaa
Puutanaa Kaamikaa me
DhraM Gude Mahishhavaahinii

KaTiyaa.n Bhagavatii Rakshejjaanunii
Vindhyavaasinii
JaNghe MahaabalaaRakshet
sarvakaamapradaayinii

Gulphayornaarasi.nhii cha
PaadapRishhThe tu Taijasii
PaadaaNguliishhu Shrii
Rakshetpaadaadhastalavaasinii

Nakhaan.h DamshhTraakaraalii cha
keshaa.nsh{}chaivo{dhva}.rkeshinii
Romakuupeshhu Kauberii
TvachaM Vaagiishvarii tathaa 33

Raktamajjaavasaamaansaan
yasthimedaa.nsi Paarvatii
Antraani Kaalaraatrishcha
Pittam cha Mukuteshvarii 34

Padmaavatii Padmakoshe Kaphe
ChuuDaamaNistathaa
Jvaalaamukhii Nakhajvaalaa
mabhedyaa Sarvasandhishhu 35

Shukram Brahmaani me
Rakshechchhaayaa.n
Chhatreshvarii tathaa Ahamkaaram
Mano Buddhi.n Rakshenme Dharmadhaarinii

PraaNaapaanau Tathaa
Vyaanamudaanam cha Samaanakam.h
Vajrahastaa cha meRakshet.h
praanam Kalyaanashobhanaa

Rase Ruupe cha Gandhe cha
Shabde Sparshe cha Yoginii
Sattvam Rajastamashchaiva
RakshennaaraayaNii sadaa

Aayuu Rakshatu Vaaraahii
Dharmam Rakshatu Vaishhnavii
Yashah Kiirti.n cha Lakshmii.n cha
Dhanam Vidyaa.n cha Chakrinii

Gotramindraani me Rakshet
pashuunme Raksha Chandike
Putraan.h Rakshenmahaalakshmiir
bhaaryaa.n Rakshatu Bhairavii

Panthaanam Supathaa rakshen
maargam Kshemakarii tathaa
Raajadvaare Mahaalakshmiir
vijayaa Sarvatah Sthitaa

Rakshaahiinam tu Yatsthaanam
Varjitam Kavachena tu
Tatsarvam Raksha me Devi
Jayantii Paapanaashinii

Padamekam na Gachchhettu
Yadiichchhechchhubhamaatmanah
Kavachenaa vRito NityaM
Yatra Yatraiva Gachchhati

Tatra Tatraarthalaabhashcha Vijayah Saarvakaamikah
Yam Yam Chintayate Kaamam
Tam Tam Praapnoti nishchitam.h
Paramaishvaryamatulam Praapsyate Bhuutale Pumaan.h

Nirbhayo Jaayate martyah
samgraameshhvaparaajitaH
Trailokye tu Bhavetpuujyah
KavachenaavRitah Pumaan.h

Idam tu Devyaah Kavacham
Devaanaamapi Durlabham.h
Yah PaThet.hprayato Nityam
Trisandhyam Shraddhayaanvitah

Daivii Kalaa Bhavettasya
Trailokyeshhvaparaajitah
Jiived.h Varshhashatam
saagramapamRityuvivarjitah

Nashyanti Vyaadhayah Sarve
LuutaavisphoTakaadayah
Sthaavaram JaNgamam Chaiva
KRitrimam Chaapi Yadvishham.h

Abhichaaraani Sarvaani
Mantrayantraani Bhuutale
Bhuucharaah Khecharaashchaiva
jalajaashchopadeshikaah

Sahajaa Kulajaa Maalaa
Daakinii Shaakinii Tathaa
Antarikshacharaa Ghoraa
Daakinyashcha MahaabalaaH

Grahabhuutapishaachaashcha
Yakshagandharvaraakshasaah
Brahmaraakshasavetaalaah
Kushhmaandaa Bhairavaadayah

Nashyanti Darshanaattasya
Kavache HRidi Samsthite
Maanonnatirbhaved.h Raag
yastejovRiddhikaram Param.h

Yashasaa varddharte so.api
Kiirti Manditabhuutale
Japetsaptashatii.n Chandii.n
kRitvaa tu Kavacham Puraa

Yaavadbhuumandalam
Dhatte Sashailavanakaananam.h
TaavattishhThati medinyaa.n
Santatih Putra Pautrikii

Dehaante Paramam Sthaanam
Yatsurairapi Durlabham.h
Praapnoti Purushho Nityam
Mahaamaayaa PrasaadataH

Labhate Paramam Ruupam
Shivena Saha Modate. AUM